عناصر قالب بندی متن در HTML

10 / 10 از 1 کاربر

عناصر قالب بندی متن در HTML

در بخش قبل از آموزش html، در مورد ویژگی style در html صحبت کردیم و کاربرد آن را در طراحی سایت توضیح دادیم. علاوه بر این html، عناصر ویژه ای را برای تعریف متن با یک معنی خاص ارائه می دهد. در واقع html از عناصری مانند  تگ <b> و <i> برای قالب بندی خروجی طراحی سایت و ایجاد متن بولد و ایتالیک استفاده می کند. عناصر قالب بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده اند که برخی از آها را که در طراحی سایت کاربرد زیادی دارند را در زیر ارائه نموده ایم:

  • متن با حروف درشت
  • متن مهم
  • متن ایتالیک
  • متن تاکید
  • متن مشخص شده
  • متن کوچک
  • متن حذف شده
  • متن اضافه شده
  • زیرنویس
  • بالانویس

برای قالب بندی متن در html و ایجاد متن با ویژگی های خاص در طراحی سایت از تگ های مختلفی استفاده می شود. در این بخش از آموزش طراحی سایت قصد داریم شما را با برخی از این تگ ها آشنا کنیم.

تگ <b> و <strong>

از تگ <b> برای ایجاد متن بولد استفاده می شود، این متن معمولا فاقد اهمیت زیادی است. اما از تگ <strong> در طراحی سایت برای برجسته کردن متون دارای اهمیت ویژه استفاده می شود.

<b>.</p/>این یک متن بولد است.<p><b>

<strong>.</p/>این یک متن برجسته و مهم است.<p><strong> 

تگ <i> و <em>

تگ <i>  در طراحی سایت به منظور ایجاد متن ایتالیک و بدون اهمیت زیاد، مورد استفاده قرار می گیرد. از تگ <em> برای تاکید بر روی اهمیت معنایی متن در طراحی سایت استفاده می شود.

<i>.</p/>این یک متن ایتالیک است<p><i>

<em>.</p/>این یک متن تاکیدی است<p><em>

 

نکته: به طور کلی، در معنای این دستورات تفاوت وجود دارد: <b> و <i> برای بیان متن ضخیم و ایتالیک استفاده می شوند، اما تگ <strong> و <em> بیانگر متن مهم هستند.

تگ <small> و <mark>

کاربرد تگ <small> در طراحی سایت برای تعیین متن کوچک است و تگ <mark> برای بیان متن مشخص شده و هایلایت مورد استفاده قرار می گیرد.

<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

تگ <del> و <ins>

از این تگ ها نیز در طراحی سایت به ترتیب برای حذف کردن و اضافه کردن متن استفاده می شود.

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

تگ  <sub> و <sup>

برای ایجاد متن زیر نویس و بالانویس در طراحی سایت به ترتیب از تگ های <sub> و <sup> استفاده می شود.

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :